تبلیغات
مرا بخاطر بسپار - روزهای من...

مرا بخاطر بسپارروزهای من...

چشـــم هایم را می بنــدم

                            با قلمــــــــوی ِ فصــل ها

                                            تصویـــری می کشــــــــ ــــــــم از بهــار

آسمـــانی آبــی

                     زمینــی سبـــز

                                    و دخترکـــی تنهــا

غلـــت می خـــورم

                       در میــان نـِی زارهـــــــــــــــا

           نـِی زارهـــای بـــاران خــورده تنپـــوشی می شـود برای تـَنــَم

می رقصـــــم در آغـــوش بــاد

                     عطـــر ِ شکــــوفه های ِ یــاس

                                             از لا بــه لای ِ گیســــوانم عبــــور 
می کنــد

می پیچــــد بَـر مشــام ِ خاطـــره ها

                                          و ناگهــان نَـم نَـم بـــاران

نـــــــــوازش می کنـد صـــورتم را

                                         خیــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــ ـــــــــس می شــَوَم

بنفشــــه ی ِ یـــادت

                                  جـــوانه می زنــــــــ ـــ ــــــ ــــــد در حریـــم ِ دلــــــم

پُـر می شــوم از حســــی شبیــه ِ

                        یکــــــــــ خامـــوشی مطلـــق

                                         حســی شبیــه ِ بـــی تفـــاوتی

بنفشـــه های ِ یــادت را لــه می کنــم

                                           زیـر پــای ِ احســــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــاسم

پــاک می کنــم شبنــم ِ خاطــره ها را

                                           بـــال می گشـــــــــــــــایم

پـــــــروانه می شــوم و

                            بیــرون مـی روم از پیلــــــــــــــــــــــــــــــه ی رویــاهـایت

نه اینکـه عشــــ ــــق نباشـد

نه ...

          امـــا چیــزی به نـام " مـــا " در مـن مـُــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــرده اسـت

رهــــایم

               آ ز ا د م

                          به خــود تعلــــــــــــــــــــق دارم

روزهــا آرامنـــد

لحظـــه ها به آرامـــی از پــِی هـم عبـــــــور می کننــد

                                                               بـــی آن که تـــ ــــــو باشـی

دیگـر عاشقــــــــــانه های بهــاری ِ ســـال ها عــاشقی


                                        خیالــــــت را حـــــــوالی ِ رویـــاهـایم نمی بـــرد

گفتـه بـودم

               مـرا به جـــــــــــاده ی بـی تفـاوتی ها  نکشـان!

امــــا تــ ـــو .............

                    آن قــدر از لحظه های باتوبودن خستـــه ام

که می خواهــم

                    نه تـــــــ ــــو باشــی

                                              نه مــــ ــــــن

                    خـود می دانــم با آتــش این عشــــــــــ ـــــــــق چگـونه کنـار آیـم

آرامـــــــــم ...

                و آرامشــم را

                         مدیـــون همــان خـــدایم هستــم

که  صــــــدای ِ ترانــــه ی ِ بــاد و بــاران

                                                      مهــر گــل های بهــاری خــانه

و زمزمــــــــــه ی دعــــــــــــــــاهای سبــز مـــادر

                                                             را بدرقه راهم کرد

نمیدانم تا کی به جزای با تو بودن محکومم ...اما دوست دارم


                      خاطراتــت را از خانـــه ی دل به دَر کنـم

وروزی بیاید که  یــادت را

                                                             به نیــت اتفــاق های ِ خـــوب

به نیــت روزهــایی که

                           رایحـــه ی ِ لحظــــــــــــــــــــــه هایش

چـون روزهـــــــــــــــ ــــــــــــــــــای ِ بهــاری پـُر از عطـر بهــار نارنــج ها باشــد؛

                                                  « فراموش کنم »
 
" سپــاس " از معبـــودی که

                                                     چــون مــن عــــاشق و تنهـــاست


[ شنبه 17 خرداد 1393 ] [ 20:40 ] [ م محمدخانی ] [ نظرات() ]